Tandvårdskassan

Avd 94

 

Regelverk för Pappers avd 94's Tandvårdskassa

§ 1 Ersättningen utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller

        profylaxpersonal anslutna till tandvårdsförsäkringen.

§ 2 Tandvård som regleras i tandvårdskassan ersätts med 50% av patientavgiften,

dock med max 10.000 kr /kalenderår.

§ 3 Endast medlem i Pappers avd 94 som vid inträdestillfället är tillsvidareanställda

äger rätt till att bli medlem i Pappers avd 94's tandvårdskassa.

§ 4 För medlemskap i tandkassan gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad

räknat från första anställningsdagen. Under att så sker börjar medlemskapet att gälla

från samma dag som tillsvidareanställningen påbörjades.

§ 5  För nyanställd medlem som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i tandvårdskassan

och som i ett senare ansöker om inträde gäller en karens på 24 månader räknat

från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.

§6 Utträde ur tandvårdskassan räknas från den dag då anmälan om utträde görs eller

medlemskap i Pappers avd 94 upphör.

§7 För medlem som på egen begäran utträder ur tandvårdskassan och som senare på

nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 36 månader

räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.

§8 Avgiften för medlemskap i tandvårdskassan är 50 kr/månad

§9 Avgiften inbetalas genom löneavdrag.

Vid långtidsfrånvaro inbetalas avgiften månadsvis via postgiro.

Om inbetalning av avgiften uteblir 3 månader skall medlemskap anses ha upphört.

§10 Tandvårdskvitton skall styrkas med såväl kostnader som patientuppgifter.

Inlämnas till Pappers avd 94:s expedition, varvid utbetalning kommer att ske

en gång/månad av avdelningens kassör.

§11 Ovanstående regelverk för medlemskap i tandvårdskassan gäller tillsvidare.

Ändring kan endast genomföras av avdelningens möte efter förslag ifrån pappers avd 94 styrelse.

§12 Eventuellt upphörande av tandvårdskassan beslutas av Pappers avd 94 styrelse.

Inbetalda avgifter tillfaller Pappers avd 94.